FAQ – Akcelerator Startu Zawodowego

FAQ


1Dlaczego ten projekt jest za darmo?
Projekt Akcelerator Startu Zawodowego jest finansowany ze środków unijnych co oznacza, że udział w nim jest całkowicie bezpłatny/ darmowy. Działamy na rynku od ponad 15 lat. W naszych Akceleratorach Startu Zawodowego brało udział już ponad 800 osób. Możesz też nas sprawdzić na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie zawsze są ogłaszane informacje o firmach prowadzących finansowane ze środków unijnych projekty.
2Czy jako uczestnik projektu obejmuje mnie jakieś ubezpieczenie?
Każdy uczestnik zarówno w trakcie trwania szkolenia jak i stażu zostaje ubezpieczony w ZUS-ie, czyli jest objęty świadczeniami opieki zdrowotnej.
3Ile wynosi stypendium dla uczestnika projektu - szkolenie?
W przypadku szkolenia jest to maksymalnie 120% zasiłku dla bezrobotnych.
4Ile wynosi stypendium dla uczestnika projektu – staż?
W przypadku stażu jest to 80% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5Czy i w jaki sposób mogę się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu?
Jeśli szkolenie odbywa się w trybie stacjonarnym zawsze możesz otrzymać zwrot kosztów dojazdu. Wystarczy, że zbierzesz swoje bilety jednorazowe bądź w wersji elektronicznej i po zakończonych szkoleniach osobiście w naszym biurze złożysz wniosek. Koordynator pomoże Ci uzupełnić właściwy wniosek i powie jak przygotować bilety do rozliczenia. Będąc na stażu masz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na staż komunikacją miejską do kwoty określonej przez Koordynatora. Zwrot kosztów na podstawie wniosku i przedstawionego dowodu zakupu bilety odbywa się na koniec każdego miesiąca.
6Na co zwrócić uwagę w dostarczanych zaświadczeniach?
Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Pracy muszą być wystawione ze wskazanym miejscem zamieszkania (nie zameldowania).
7Nie mogę być jednego dnia na zajęciach, co wtedy?
Każdy uczestnik musi mieć co najmniej 80% obecności.
8Co się dzieje po wysłaniu formularza zgłoszeniowego?
Jeśli uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w projekcie, nasz koordynator w ciągu 48h oddzwania (z nr 536 160 200) na podany w formularzu numer.
9Czy szkolenie kończy się egzaminem?
Tak, na koniec każdego szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminu. Po zaliczeniu otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
10Co się stanie gdy nie zaliczę egzaminu?
Każdy uczestnik ma możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu, w celu uzyskania certyfikatu.
11Co się stanie gdy będę chciał/a zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania?
Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu rezygnacji z udziału w projekcie w sytuacji gdy: założy działalność, znajdzie zatrudnienie i przedstawi umowę o pracę lub wydarzy się sytuacja niezależna od niego.
12Do kogo mogę się zgłosić w momencie wystąpienia problemów?
Przez cały okres udziału w projekcie koordynatorzy i opiekuni pozostają do waszej dyspozycji (kontakt telefoniczny, mailowy bądź przez Facebook).

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - programy konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 r. - 31.03.2022 r.

Wartość projektu:
1 104 120,00 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób (52 kobiet i 44 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w UP oraz tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie:

  • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób
  • Podjęcie zatrudnienia przez 50 osób
  • Poprawę sytuacji na rynku pracy przez 3 osoby zatrudnione