O projekcie

To dla kogo jest ten
projekt?


 

Projekt zakłada udział 96 osób młodych (52 kobiet i 44 mężczyzn), w wieku 18-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami (2 osoby) oraz osoby o niskich kwalifikacjach (20 osób), zamieszkałe w województwie mazowieckim, w mieście Radom (40 osoby) lub Warszawa (56 osoby) (wg Kodeksu Cywilnego – nie dotyczy imigrantów), należących do jednej z grup:

 • bierni zawodowo - 60 osób,,
 • bezrobotni niezarejestrowani w UP (w tym długotrwale bezrobotni ) – 24 osoby,
 • tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, o dzieło) – 12 osób,

zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze rynku na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 SZOOP POWER, z czego Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania z udziału w projekcie także byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, których wiek nie przekroczył 29 roku życia.

Uwaga: do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy!

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej

 
 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
 
 • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
 • i/lub 3-miesięczny płatny staż zawodowy
 
 • Spotkanie z doradcą zawodowym, gdzie podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy, które są dla Ciebie wyzwaniem.
 • Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie.
 • Dodatkowo podczas spotkania opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy.
 
 • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim podporą w zdobywaniu rynku pracy i pokaże, jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
900 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - programy konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 r. - 31.03.2022 r.

Wartość projektu:
1 104 120,00 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób (52 kobiet i 44 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w UP oraz tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z województwa mazowieckiego (m. Radom, m. st. Warszawa), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 50 osób
 • Poprawę sytuacji na rynku pracy przez 3 osoby zatrudnione
Zmień wielkość fontu