Новые квалификации-новая профессия – Akcelerator Startu Zawodowego

Новые квалификации-новая профессия

Бесплатное онлайн-обучение


 
 

В рамках проекта мы гарантируем:


 
 • Сертифицированное профессиональное обучение: бухгалтерский учет, цифровой маркетинг и многое другое (онлайн)

 
 • Индивидуальные встречи с профессиональным консультантом (онлайн)

 
 • Профессиональное резюме и аккаунт на LinkedIn

 
 • Симуляция собеседования

 
 • Стипендия

 
 • Поддержка посредника по трудоустройству (онлайн)

 
 • Страхование на время обучения и стажировки

 
 • 3-месячная оплачиваемая стажировка

Если Вы:


 • безработный иммигрант
 • знаете польский язык на уровне свободного общения (в разговоре и письме)
 • Вам 18-29 лет
 • живете в Варшаве / Радоме
 • не обучаетесь на дневном стационаре

Присоединяйтесь к нашему проекту и получите новую профессию бесплатно!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - programy konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 r. - 31.03.2022 r.

Wartość projektu:
1 104 120,00 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób (52 kobiet i 44 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w UP oraz tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z województwa mazowieckiego (m. Radom, m. st. Warszawa), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 50 osób
 • Poprawę sytuacji na rynku pracy przez 3 osoby zatrudnione