wybór kursów technicznych

Wybór kursów technicznych

Wybierz dopasowany do Ciebie jeden spośród proponowanych kursów technicznych:

 1. Walce drogowe (wszystkie) klasa II - 102 godz.
 2. Przecinarki do nawierzchni drogowych o napędzie spalinowym (wszystkie) klasa III - 36 godz.
 3. Rusztowania budowlano-montażowe, metalowe, montaż i demontaż, bez klasy – 80 godz.
 4. Koparko-ładowarki, wszystkie, klasa III – 134 godz.
 5. Koparka jednonaczyniowa do 25 ton, klasa III – 134 godz.
 6. Ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton, klasa III – 134 godz.
 7. Wielozadaniowe nośniki osprzętów, bez klasy – 134 godz.
 8. Kurs realizowany przez najlepszy w Polsce Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn posiadający symulatory koparki i ładowarki firmy VOLVO, na których prowadzone sa w sposób bezpieczny zajęcia praktyczne wstępne na maszynach. Stawiając na zawody techniczne, z pewnością nie będziesz narzekać na nudę czy brak perspektyw.

  Ośrodek posiada specjalistyczną pracownię dla monterów rusztowań wyposażoną w elementy rusztowań oraz plansze i materiały szkoleniowe, a na terenie Instytutu postawiona została wyspecjalizowana ścianą do treningu

  Realizując kursy uzyskasz certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe - książeczkę operatora z wpisem uzyskanych uprawnień oraz świadectwo. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną

  Zapewniamy kadrę szkoleniową składająca się z wysokiej klasy specjalistów, a także nowoczesny sprzęt spełniający aktualne standardy i atesty

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
 • 2 – godzinne spotkanie z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Stworzony podczas spotkania Indywidualny Plan Działania pozwoli na konkretne i aktywne działania w projekcie.
 
 • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
 • lub 3 - miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.
 
 • Dodatkowo dla osób o najdłuższej nieaktywności na rynku pracy przewidziane jest wsparcie Pośrednika Pracy, które pokaże jak docierać do atrakcyjnych pracodawców/ ofert pracy, nie tylko na rynku jawnym, ale także ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
800 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - programy konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.01.2021 r. - 31.03.2022 r.

Wartość projektu:
1 104 120,00 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób (52 kobiet i 44 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w UP oraz tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z województwa mazowieckiego (m. Radom, m. st. Warszawa), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 68 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 50 osób
 • Poprawę sytuacji na rynku pracy przez 3 osoby zatrudnione