Śląski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja – Akcelerator Startu Zawodowego

WYBIERZ SWÓJ KURS

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Udział w projekcie jest bezpłatny


APLIKUJ!

Projekt „Śląski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.02.2021 - 30.06.2022

Wartość projektu:
1 768 320,00 zł

Główny cel projektu:

Śląski Akcelerator Startu Zawodowego II Edycja skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj. śląskie. Projekt świadczy kompleksowe wsparcie dla młodych osób, chcących wystartować z karierą zawodową i na samym starcie zdobyć przewagę nad konkurencją. Każdy uczestnik w ramach projektu w 100% dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych otrzyma:

  • min. 4 godziny spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • (bardzo) wysokiej jakości szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia kwalifikacji zawodowych połączonych z kompetencjami biznesowymi, a to wszystko poparte certyfikatami
  • lub płatny staż - nawet jeśli Uczestnik ma już jakieś doświadczenie zawodowe, to na dzisiejszym rynku pracy wcale nie tak łatwo otrzymać propozycję stażu, szczególnie płatnego uczestnicząc w projekcie kursanci spełniający wymagania pracodawców mają możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki u renomowanych firm
  • możliwość pomocy Pośrednika Pracy który będzie wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym
  • możliwość skorzystania z szerokiego katalogu innych form wsparcia, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania uczestnika

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie rzeczywista poprawa ich sytuacji zawodowej 144 młodych osób oraz realne zwiększenie szans na stałe zatrudnienie poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie 01.02.21-30.06.22

*(88K,56M, - 110 biernych zawodowo z grupy NEET, 34 bezrobotnych (w tym 8 długotrwale) niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym 44 osoby o niskich kwalifikacjach i 2 z niepełnosprawnościami)