Kontakt – Akcelerator Startu Zawodowego

Jeśli masz pytania zadzwoń +48 510 356 640
lub napisz vectorswietokrzyskiakcelerator@gmail.com


  Biuro projektu

  ul. Kilińskiego 1,
  27-500 Opatów

  tel. 510 356 640
  vectorswietokrzyskiakcelerator@gmail.com

  Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
  lub napisz kujawskopomorski@certes.pl


   Biuro projektu

   ul. T. Kościuszki 27,
   85-079 Bydgoszcz

   tel. 536 160 200
   kujawskopomorski@cerets.pl

   Projekt „Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego III Edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Termin realizacji projektu:
   01.04.2022 - 30.06.2023

   Wartość projektu:
   1 620 960,00 zł

   Główny cel projektu:

   Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego III Edycja skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat oraz imigrantów z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego, zamieszkujących woj. świętokrzyskie
   Projekt świadczy kompleksowe wsparcie dla młodych osób, chcących wystartować z karierą zawodową i na samym starcie zdobyć przewagę nad konkurencją
   Każdy uczestnik w ramach projektu w 100% dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych otrzyma:

   • min. 6 godziny spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
   • (bardzo) wysokiej jakości szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia kwalifikacji zawodowych połączonych z kompetencjami biznesowymi, a to wszystko poparte certyfikatami
   • i/lub płatny staż - nawet jeśli Uczestnik ma już jakieś doświadczenie zawodowe, to na dzisiejszym rynku pracy wcale nie tak łatwo otrzymać propozycję stażu, szczególnie płatnego uczestnicząc w projekcie kursanci spełniający wymagania pracodawców mają możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki u renomowanych firm
   • możliwość pomocy Pośrednika Pracy który będzie wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym
   • możliwość skorzystania z szerokiego katalogu innych form wsparcia, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania uczestnika

   Celem Świętokrzyskiego Akceleratora Startu Zawodowego III jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 osób, a główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to rzeczywista poprawa ich sytuacji zawodowej oraz realne zwiększenie szans na stałe zatrudnienie przez aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie 01.04.21-30.06.23