o projekcie

To dla kogo jest ten
projekt?


 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 132osób, w tym 88 osób od 18 do 29r.ż, (46K,42M) - 84 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w tym 24 długotrwale bezrobotnych, 4 os bierne zawodowo z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, 4 z osoby niepełnosprawnościami, zamieszkujące tereny woj. świętokrzyskiego (w tym 27 os zamieszkujące miasta średnie lub miast tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 44 imigrantów z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego (33K,11M)

Kiedy możesz skorzystać z projektu?

 
4

nie uczysz się w trybie dziennym/ stacjonarnym

 
5

nie korzystasz ze szkoleń/dofinansowań ze środków publicznych

 

Dołącz do projektu już dziś!!!

Co otrzymasz w ramach projektu?


W ramach projektu bezpłatnie skorzystasz z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej.

 
  • 6 godzin indywidualnych, dopasowanych do Twojego profilu zawodowego, konsultacji z Dorad Zawodowym, podczas których nastąpi analiza Twoich predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Na spotkaniu podsumujesz swoje działania i popracujesz nad tymi aspektami rynku pracy, które są dla Ciebie wyzwaniem. Stworzymy Ci Indywidualny Plan Działania, który pozwoli na konkretne i aktywne działanie w projekcie. Dodatkowo razem z Doradcą opracujesz/udoskonalisz swoje CV, które przybliży Cię do wymarzonego pracodawcy.
 
  • Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych Twoich potrzeb.
 
  • Możliwość zdobycia płatnego 3-miesięcznego stażu, służącego zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców.
 
  • Wsparcie Pośrednika Pracy, który będzie Twoim wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym.

Z programu Akcelerator Startu Zawodowego skorzystało już ponad
900 osób w całym kraju!

Wygląda ciekawie? Aplikuj już dziś!!!

Projekt „Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego III Edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.04.2022 - 30.06.2023

Wartość projektu:
1 620 960,00 zł

Główny cel projektu:

Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego III Edycja skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat oraz imigrantów z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego, zamieszkujących woj. świętokrzyskie
Projekt świadczy kompleksowe wsparcie dla młodych osób, chcących wystartować z karierą zawodową i na samym starcie zdobyć przewagę nad konkurencją
Każdy uczestnik w ramach projektu w 100% dofinansowanego ze środków unijnych i krajowych otrzyma:

  • min. 6 godziny spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym, podczas którego nastąpi identyfikacja predyspozycji zawodowych, talentów, przewag konkurencyjnych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  • (bardzo) wysokiej jakości szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze szkolenia kwalifikacji zawodowych połączonych z kompetencjami biznesowymi, a to wszystko poparte certyfikatami
  • i/lub płatny staż - nawet jeśli Uczestnik ma już jakieś doświadczenie zawodowe, to na dzisiejszym rynku pracy wcale nie tak łatwo otrzymać propozycję stażu, szczególnie płatnego uczestnicząc w projekcie kursanci spełniający wymagania pracodawców mają możliwość odbycia 3-miesięcznej płatnej praktyki u renomowanych firm
  • możliwość pomocy Pośrednika Pracy który będzie wsparciem w zdobywaniu rynku pracy i pokaże jak docierać do wymarzonych pracodawców/ ofert pracy nie tylko na rynku jawnym, ale również i ukrytym
  • możliwość skorzystania z szerokiego katalogu innych form wsparcia, które zostaną wskazane w Indywidualnym Planie Działania uczestnika

Celem Świętokrzyskiego Akceleratora Startu Zawodowego III jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 osób, a główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to rzeczywista poprawa ich sytuacji zawodowej oraz realne zwiększenie szans na stałe zatrudnienie przez aktywizację zawodowo-edukacyjną w ramach projektu w okresie 01.04.21-30.06.23