Kontakt – Akcelerator Startu Zawodowego

Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
lub napisz mazowiecki@certes.pl


  Biuro projektu

  ul. Hafciarska 11,
  04-704 Warszawa

  tel. 536 160 200
  mazowiecki@certes.pl

  Jeśli masz pytania zadzwoń +48 536 160 200
  lub napisz mazowiecki@certes.pl


   Biuro projektu

   ul. Hafciarska 11,
   04-704 Warszawa

   tel. 536 160 200
   mazowiecki@certes.pl

   Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   Termin realizacji projektu:
   01.10.2019 - 30.06.2022

   Wartość projektu:
   1 297 694,78 zł

   Główny cel projektu:

   Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

   Planowane efekty projektu:

   Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

   • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
   • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
   • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe