Новые квалификации-новая профессия – Akcelerator Startu Zawodowego

В рамках проекта мы гарантируем:


 
 • Сертифицированное профессиональное обучение: бухгалтерский учет, цифровой маркетинг и многое другое (онлайн)

 
 • Индивидуальные встречи с профессиональным консультантом (онлайн)

 
 • Профессиональное резюме и аккаунт на LinkedIn

 
 • Симуляция собеседования

 
 • Стипендия

 
 • Поддержка посредника по трудоустройству (онлайн)

 
 • Страхование на время обучения и стажировки

 
 • 3-месячная оплачиваемая стажировка

Если Вы:


 • безработный иммигрант или вы работаете и получаете зарплату не более 3010 злотых/брутто
 • знаeте польский язык на коммуникативном уровне (в разговоре и письме)
 • вам 18-29 лет
 • проживаете в Мазовецком воевудстве
 • не учитесь на стационаре/учитесь на заочном обучении

Projekt „Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 - 30.06.2022

Wartość projektu:
1 297 694,78 zł

Główny cel projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 53 kobiet i 43 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, w tym: tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, oraz imigrantów (w tym osób polskiego pochodzenia), z województwa mazowieckiego, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty projektu:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

 • Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osób
 • Podjęcie zatrudnienia przez 48 biernych imigrantów
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 48 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe